Szkolenia otwarte

 

Standardy ochrony małoletnich przed przemocą (online) Stany depresyjne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym-rozpoznanie i postępowanie (online) Aerobik w układach choreograficznych na lekcji wf
Analiza i interpretacja rysunku dziecka (stacjonarne) Aplikacje pakietu Google Workspace (G-Suite) jako warsztat pracy nauczyciela (online) Aplikacje pakietu Office 365 jako warsztat pracy nauczyciela, czyli jak przenieść edukację do chmury (online lub stacjonarne)
Awans zawodowy nauczycieli - szczegółowy poradnik (online) Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka (online lub stacjonarne) Boże Narodzenie na zajęciach plastycznych i terapeutycznych w przedszkolu i szkole (stacjonarne)
Budowanie odporności psychicznej uczniów poprzez sport (online lub stacjonarne) Crossfit jako forma urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego (stacjonarne) Cyberbezpieczeństwo w placówce oświatowej
Czy suplementacja jest bezpieczna dla młodzieży? (online lub stacjonarne) Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania (stacjonarne) Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci (stacjonarne)
Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej (online lub stacjonarne) E-doręczenia w placówkach oświatowych - obowiązek od 01.10.2024 r. (online) Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (online lub stacjonarne)
Elementy Metody Dobrego Startu w praktyce przedszkolnej i szkolnej (online lub stacjonarne) Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi (online lub stacjonarne) Emisja głosu w pracy nauczyciela (online lub stacjonarne)
EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego (online lub stacjonarne) Fit Ball – metodyka prowadzenia zajęć w szkole (online lub stacjonarne) Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi (online lub stacjonarne)
Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (stacjonarne) Gry i zabawy terenowe (outdoorowe) jako zajęcia ruchowo-integracyjne dla uczniów 8-19 lat (stacjonarne) Higiena psychiczna (np. nauczyciela), czyli jak oddzielić pracę od życia osobistego i zapobiegać wypaleniu zawowodemu
Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (online lub stacjonarne) Innowacje pedagogiczne w placówce oświatowej - metody i podstawy prawne (online lub stacjonarne) Instrukcja kancelaryjna, jednorodny rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w placówce oświatowej (online)
Jak motywować dzieci do nauki (online lub stacjonarne) Jak nauczyć dzieci czytania z radością (online i stacjonarnie) Jak oceniać, aby uczyć - ocenianie kształtujące (online lub stacjonarnie)
Jak pomóc uczniom bronić się przed mobbingiem rówieśniczym (stacjonarne) Jak pracować z grupą międzykulturową i uczniami z doświadczeniem migracji (online lub stacjonarne) Jak rozwijać siebie i uczniów w oparciu o talenty neuronalne - DNA Talentu ATOM (online lub stacjonarne)
Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci (online) Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci (online lub stacjonarne) Jak zintegrować uczniów w klasie, czyli 20 gier i zabaw integrujących zespół (e-book)
Kalendarz Google (online) Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu (online lub stacjonarne) Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz. 2 (stacjonarne)
Kreatywne zajęcia plastyczne na cztery pory roku (stacjonarne) Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym (stacjonarne) Mobility jako terapia mięśniowo-powięziowa uczniów (stacjonarne)
Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym - wstęp do logorytmiki (stacjonarne) Mózg ma moc, czyli jak nauczyć dzieci skutecznie zapamiętywać (online i stacjonarne) Narzędzia cyfrowe dla nauczyciela (online lub stacjonarne)
Narzędzia cyfrowe niezbędne w pracy dyrektora placówki oświatowej - wiedza i praktyka w pigułce (online lub stacjonarne) Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej (online lub stacjonarne) Nordic walking jako aktywność fizyczna uczniów na świeżym powietrzu (stacjonarne)
Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w szkole (online) Obowiązki dyrektorów placówek w świetle zmian w przepisach prawa pracy w 2023 roku (online) Obowiązki pracodawcy wynikające z Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych w świetle regulacji Kodeksu pracy - analiza porównawcza aktualnego stanu prawnego (online)
Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna nauczycieli (online) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej – IPET, WOPFU (online lub stacjonarne) Pewność siebie i samoocena dziecka (online lub stacjonarne)
Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf (stacjonarne) Pilates jako ćwiczenia z rozciągania poprawiające postawę ciała (stacjonarne) Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci (stacjonarne)
Podstawy suplementacji w diecie sportowej (online lub stacjonarne) Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi (online lub stacjonarne) Praca z dziećmi z deficytami i zaburzeniami z zakresu małej motoryki (stacjonarne)
Praktyczne narzędzia cyfrowe w zdalnym nauczaniu dla nauczyciela wychowania fizycznego (online) Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (online lub stacjonarne) Prezentacje Power Point w praktyce (online lub stacjonarne)
Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (online lub stacjonarne) Profilaktyka zdrowego kręgosłupa na zajęciach wf-u (stacjonarne) Regulamin rad pedagogicznych oraz zasady ich protokołowania (online)
Rodzic w przedszkolu/szkole-jak z nim rozmawiać i współpracować (online lub stacjonarnie) Samoobrona w parterze dla uczniów z elementami Jiu-Jitsu Show dance i street dance - choreografie na lekcję wf (stacjonarne)
Skuteczna komunikacja (z rodzicami lub w gronie pracowników), czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie (online lub stacjonarne) Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka (stacjonarne) Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (online lub stacjonarne)
Step – teoretyczne i praktyczne wskazówki do prowadzenia tej formy fitnessu na lekcjach wychowania fizycznego (stacjonarne) Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym (stacjonarne) Sztuka motywacji, czyli poznaj sekret dzieci zdolnych (online lub stacjonarne)
Tablica interaktywna w procesie dydaktycznym (online lub stacjonarne) Tańce integracyjne jako zajęcia muzyczno-ruchowe dla uczniów (stacjonarne) Tańce latynoamerykańskie (salsa, bachata) – kroki podstawowe i ich wykorzystanie w sekwencjach choreograficznych cz. 2 (stacjonarne)
Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu (online lub stacjonarne) TUSiaki z jednej paki - elementy treningu umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole (online lub stacjonarne) Uprawnienia rodzicielskie w kontekście ochrony interesów placówki oświatowej (online)
WORD w praktyce (online lub stacjonarne) Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (online lub stacjonarne) Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego (stacjonarne)
Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (online) Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania – Mindfulness (stacjonarne) Yin yoga jako innowacyjna forma stretchingu na lekcji wf-u (stacjonarne)
Zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację dzieci (online lub stacjonarne) Zaburzenia emocjonalne dzieci - diagnoza i metody pracy (online lub stacjonarne) Zajęcia siłowe z młodzieżą szkolną (stacjonarne)
Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 złotych i zamówienia na usługi społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych (online) Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej (online lub stacjonarne) Zasady prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży szkolnej powyżej 12 r.ż. (online lub stacjonarne)
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (stacjonarne) Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Zoom (online) Zwycięskie CV, czyli jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, aby dostać pracę (online lub stacjonarne)
pełny HTML | wersja mobilna