Formularz zgłoszeniowy

 

na szkolenie
pt. Step – teoretyczne i praktyczne wskazówki do prowadzenia tej formy fitnessu na lekcjach wychowania fizycznego


Dane do rachunkuWarunki zgłoszenia:
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie uzupełnionego zgłoszenia mailem.
2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z dokonaniem zakupu szkolenia zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
3. W ciągu 24 h potwierdzamy mailowo przyjęcie zgłoszenia na wybrane szkolenie.
4. Płatność następuje na podstawie wystawionego przez EURO-SZKOLENIA rachunku w terminie do 7 dni po szkoleniu. Rachunek zostanie wręczony zamawiającemu w dniu szkolenia lub wysłany mailem.
5. UWAGA: zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn od nas niezależnych (np. choroby trenera) lub zmiany terminu szkolenia.
6. Każde zgłoszenie może być wycofane z zastrzeżeniem pkt. 7. Wycofanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
7. W przypadku wycofania zgłoszenia:
- w terminie późniejszym niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 30% wartości zamówienia;
- w terminie późniejszym niż 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 100% wartości zamówienia.
8. W każdym terminie możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestników.
9. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora wpłata zostaje zwrócona w całości.
10. Najpóźniej 2 dni przed terminem szkolenia osoba zamawiająca otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie szkolenia z podanym dokładnym adresem szkolenia, datą i godziną.
11. EURO-SZKOLENIA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione z tytułu przedpłat dokonanych na rzecz hoteli oraz z tytułu dojazdu na szkolenie.
12. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia firmę EURO-SZKOLENIA do wystawienia rachunku bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją szkolenia przez EURO-SZKOLENIA lub inne podmioty współpracujące.
13. Oświadczam, że jestem upoważniona(y) w imieniu reprezentowanej placówki do przesłania formularza.
14. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com